QBA Jakub Balicki - homepage
biographyportfolioarhivedustuffmail
biographyexhibitionsbibliographytextsworks in collection
tags jakub balicki poster plakat graphic design biography portfolio arhives education edukacja edustuff mail kontakt qba@4x.com.pl typography typografia multimedia dynamic media interactive politechnika łódzka akademis sztuk pięknych w łodzi im. władysława strzemińskiego asp technical university lodz academy of fine arts in lodz qba jakub balicki on facebookJakub Balicki
Urodziłem się dnia 17 listopada 1973 roku w Łodzi. Ukończyłem szkołę podstawową w roku 1988. W tym samym roku zostałem przyjęty do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, które ukończyłem w roku 1993 uzyskując świadectwo dojrzałości, oraz tytuł zawodowy technika wystawiennika. Po zdaniu egzaminu wstępnego zostałem przyjęty na Wydział Grafiki i Malarstwa do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (po zmianie nazwy, która nastąpiła w trakcie mojego okresu studiów: Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi w roku 1993. Dyplom z wyróżnieniem uzyskałem w roku 1998. Od roku 1996 pracowałem w Akademii Sztuk Pięknych na etacie technika w Studiu Grafiki Komputerowej. Od 1997 roku zostałem zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych na etacie asystenta w Pracowni Wstępnego Projektowania Graficznego i w Studiu Grafiki Komputerowej. Jeszcze przed uzyskaniem doktoratu prowadziłem wg. autorskiego programu Pracownię Cyfrowej Obróbki Obrazu (początkowo na studiach wieczorowych, a następnie w ramach struktur Wyższego Studium Projektowania Graficznego), którą prowadzę do dziś. W roku 2003 uzyskałem doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych. Od roku 2007 współpracuję również z Politechniką  Łódzkią na studiach podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Informatyki Stosowanej (obecnie Instytut Informatyki Stosowanej) gdzie prowadzę wykłady i ćwiczenia z zakresu montażu i obróbki materiału wideo. Od roku 2019 r. współpracuję też z Akademią Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi (jako jeden z wykładowców na przedmiocie Multimedia i Techniki Cyfrowe).W latach 2005, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 otrzymałem nagrody Rektora ASP. Promotor 5 magisterskich prac dyplomowych (teoretycznych) i recenzent ponad trzydziestu magisterskich i licencjackich prac dyplomowych (teoretycznych) w latach 2005-2015.

W roku 2014 uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki).
Obecnie pracuję na etacie profesora w ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie projektowania graficznego i multimediów. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od roku 2006 dostępna jest moja strona internetowa (www.qba.4x.com.pl) zawierająca między innymi moje portfolio jak i serwis z tutorialami i materiałami dydaktycznymi. Analogicznie od wielu lat prowadzę internetowy serwis (www.4x.com.pl/edu) dla studentów Pracowni Cyfrowej Obróbki Obrazu, Kursu Komputerowego (obecnie Podstawy Grafiki Komputerowej), Pracowni Obróbki Plików Filmowych Pracowni Projektowania Form Multimedialnych i Pracowni Projektowania Grafiki Multimedialnej. Moje materiały dydaktyczne były też wielokrotnie publikowane w vortalach (związanych z grafiką przestrzenną, animacją i multimediami) takich jak: www.max3d.pl czy www.c4d-pl.org.
Jakub Balicki
I was born on November 17, 1973 in Lodz. I completed primary school in 1988. In the same year, I got admitted to the State School of Fine Arts in Lodz, which I graduated from in 1993, obtaining my matriculation certificate and the job title of an exhibition designer. After passing my entrance examination, I was admitted to the Faculty of Graphics and Painting at the State College of Fine Arts in Lodz (after the name change, which took place at the time of my studies: The Academy of Fine Arts) in the year 1993. I obtained my diploma with honors in 1998. Since 1996, I had been working in the Academy of Fine Arts as a technician in the Computer Graphics Studio. Since 1997, I had been employed in the Academy of Fine Arts as a junior lecturer in the Studio of Preliminary Graphic Design and at the Computer Graphics Studio. Even before obtaining my doctorate, I was running the Image Digital Processing Studio, (evening studies initially, and then within the framework of the Graphic Design College), which I do until today. In the year 2003, I obtained my doctorate in fine arts. Since 2007, I also co-work as a lecturer at the Lodz University of Technology, at postgraduate course, offered by the Chair of Applied Computer Science (currently the Institute of Applied Computer Science) where I give lectures and courses on video processing and editing.
also co-work as a lecturer at University of Humanities and Economy in Łódź (since 2019). In the years 2005, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018, I received the Academy Rector’s Awards. Supervisor of 5 masters works (theses) and critique of above 30 masters and first degree works (theses) in the years 2005 - 2015. In the year 2014, I got postdoctoral degree in the field of fine arts (The Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Graphics). Currently, I work as a professor at the Academy of Fine Arts in Lodz. Artistic input regarding graphic design and multimedia. Member of Polish Artists Society Since 2006, my webpage is available: www.qba.4x.com.pl, including, among other things, my portfolio, as well as a service containing tutorials and didactic materials. Analogically, for many years I have been running an Internet service www.4x.com.pl/edu for the students of Image Digital processing Studio and the Computer Course (currently Basic Computer Graphics), Movie Files Processing Studio and Multimedia Graphics Design Course. My didactic materials have also many times been published in vortals (related with multi-dimensional graphics, animation and multimedia), such as www.max3d.pl or www.c4d.pl.org


My profile on Facebook.